GRAFIK / REGULAMIN

REGULAMIN

Regulamin uczestnictwa w zajęciach "AS DANCE Centrum Sztuki Tańca"
Roku szkolnym 2018/2019
 
1. Organizatorem zajęć tanecznych dla dzieci jest "Energy Health"
2. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych tancerzy, nauczycieli tańca oraz akrobatyki.
3. Zajęcia będą prowadzone w dwóch semestrach
   I semestr rozpoczyna się 03 września 2018 a kończy 09 lutego 2019
  II semestr rozpoczyna sie 25 lutego 2019 a kończy 22 czerwca 2019
  Czas zajęć od 45 min do 120min od 1 do 2 razy w tygodniu.
4. Zajęcia nie odbywają się w czasie świąt oraz w dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Opłata za zajęcia wynosi 1 x tyg 45min- 100zł msc/ 1 x tyg 90min- 140zł msc/ 1 x tyg 120min-140zł msc/ opłata za pojedynczą lekcję 50zł/
   Wpłaty dokonujemy u koordynatora zajęć Adama Łukowskiego lub u instuktora Jakuba Grędę
   Dniem wpłaty jest pierwszy trening rozpoczynający miesiąc.
   Czasowe nieobecności nie stanowią podstaw do zwrotu opłaty za zajęcia.
   Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
6. Brak wpłaty terminowej powoduje nie wpuszczenie zawodnika na trening, istnieje możliwość usunięcia z listy "AS DANCE Centrum Sztuki Tańca"
7. Zniżki dla drugiego dziecka uczestnczącego w treningach.
   Zniżki dla osób wybierających kilka zajęć.
   Kwoty ustalane będą z Adamem Łukowskim głównym koordynatorem "AS DANCE Centrum Sztuki Tańca"
8. Ubezpieczenie nie jest wliczone w cenę zajęć
9. Energy Health zastrzega sobie możliwość wykonywania zdjęć i nagrywanie fragmentów lub całości zajęć dla celów promocyjnych,
   z zachowaniem przepisów o ochronie praw  do wizerunku. 
10.  O rezygnacji z udziału w zajęciach uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować koordynatora
      Adam Łukowski 570 500 365
11. Za szkody wyrządzone przez uczestnika zajęć na terenie obiektu odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie. 
12. Energy Health nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu. 
13. Zastrzegamy sobie prawo zmian w regulaminie i cenniku. Zmiany każdorazowo zostaną zgłoszone rodzicom.
14. W przypadku dłuższej choroby dziecka przez cały miesiąc, opłata obowiązuje na zasadzie członkostwa w danej grupie tanecznej
    wynosi 50 % kwoty miesięcznej. W szczególnych przypadkach ustalana będzie indywidualnie.
 
Copyright ©2018 AS Dance, All Rights Reserved.